تازه ترین ها

بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

بستر استراتژی به شرایط و موقعیت هایی اشاره دارد که به فرایند و محتوای استراتژی سازمان تأثیر می گذا..

قیمت : 22,000تومان

"خانه" در فرهنگ ایرانی (مفاهیم و بعضی از کاربردها)

"خانه" در فرهنگ ایرانی (مفاهیم و بعضی از کاربردها)

چاپ اول: 1395؛ 144 صفحه..

قیمت : 11,000تومان

نان و نانوایی در ایران

نان و نانوایی در ایران

کتاب حاضر در 5 فصل به تاریخچۀ نان، از گندم تا نان، انواع نان در ایران، نان در زبان و ادب فارسی، و ن..

قیمت : 10,000تومان

نظریه های رفتار سازمانی و اجتماعی

نظریه های رفتار سازمانی و اجتماعی

ماهیت نظریه‌های رفتار انسان؛ معرفی و جانمایی مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی؛ نگرش عم..

قیمت : 22,000تومان