تازه ترین ها

احیای طهران (تأملی در ارتقای کیفی بافت های تاریخی)

احیای طهران (تأملی در ارتقای کیفی بافت های تاریخی)

کتاب حاضر در پنج فصل به بافت تاریخی و مسائل آن؛ کیفیت و بحران چند لایه آن؛ مدنیت و بحران مدنیت؛ چیست..

قیمت : 160,000ریال
نویسنده : سید محمد بهشتی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

در کتاب حاضر به زندگی و شعر حافظ؛ روزگار و هم عصران حافظ؛ جهان معنایی حافظ؛ حافظ: سنت ها، آیین ها و ..

قیمت : 150,000ریال
نویسنده : فرح نیازکار

شناخت توسعه پایدار گردشگری

شناخت توسعه پایدار گردشگری

برنامه ریزی، مدیریت و بازاریابی برای گردشگری پایدار؛ مدیریت منابع انسانی پایدار؛ مدیریت همایش ها و ر..

قیمت : 300,000ریال
نویسنده : یانه ی. لیبورد و دبورا ادواردز
مترجم : دکتر محمد تقی زاده مطلق

ابوالحسن خرقانی

ابوالحسن خرقانی

زندگی و زمانه خرقانی؛ سخنان ابوالحسن خرقانی؛ و تاثیر وی بر آیندگان مطالب مطرح شده در کتاب هستند.چاپ ..

قیمت : 150,000ریال
نویسنده : محمودرضا اسفندیار